When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re 420evaluationsonline com doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kural İnşaat A.Ş. (“Kural İnşaat A.Ş.”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu

Writing essays is a section of the school experience and could be made considerably easier by hiring professionals. Should you need assistance with read my paper to me assignment writing, look no more. The should learn to utilize English from the market world has transformed to a necessity. Business English lesson plan may draw up a home based programme that may be tailored to accommodate the person’s schedule so you get what it is that you are paying for. Payment It’s also crucial as part of the planning procedure to research what and how you’ll cover composing. Don’t be reluctant to get in contact with us right now and ask what instructional writing services we provide online, In case you haven’t discovered the service which you wish to understand about. Professional services of Australian assignment help websites can be helpful in numerous ways.

Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

I) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kural İnşaat A.Ş. Bağlı Şirketleri: Kural İnşaat A.Ş. hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kural İnşaat A.Ş., Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek

Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

 • Abone portföyümüzü yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
 • Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlar

III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Kural İnşaat A.Ş. ile paylaştığı Kişisel Veriler Alftatek Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına,  kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.

İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar

  Writing an essay is a really important undertaking for professional writers and for students. Students who’d like to do as part of their college syllabus will be analyzing different forms of essays. It may be academic documents, critical essays essays, narrative essays on a topic. To be able to write a fantastic essay, there are a few tips that you may follow to make your essay a good one. One thing that you must keep in mind is it is not possible simply by writing help writing on a single subject matter to write a good essay. It is more important to consider all aspects of a subject and write a fantastic essay, then try to keep your mind away from the theme.

  vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

V) İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi Kural İnşaat A.Ş. tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Kural İnşaat A.Ş.’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 1. a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel

  Writing essays is a pay for essay requirement for colleges, universities and other institutions. Essays are written to convince people about the subjects they are aware of the subject or they are taught in college. There are few things that you have to take care of if you want to make your essay look attractive and memorable.

  Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,

 3. c) Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 6. f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
 7. g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 8. h) İşlenen Kişisel Verilerin

  You can go to the on-line freelance writing projects websites and establish a free profile and begin searching for work which manner. It is pretty tricky to nail down an pay-per article due to the diversity in mission duration and kind. Before you move with writing an internet dating profile, you

  Writing help is a requirement. The dawn of technology and the Internet has made the world a much more spacious place. It has also improved the time required to market one’s self, dissertation writing services for a reason. The search is now in the most section searchable, where it is possible to locate a”layman” who will provide your query with the essential content and information. This article offers you the hyperlinks that can get you started.

  first will have to understand precisely what it is you’re looking for in an internet. It is relatively rephrasing tool straightforward to create income writing online. For instance, compose a list of five things you know about this issue you want to write. It’s wonderful how few authors exist. Yes, there are plenty of people about who wish to go compensated to write online. A couple things are in order to get paid to compose articles online you are going to want to do. Though there seems to be no lack of anecdotes online of men and women that are doing it successfully, it seems too great to be accurate.

  münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

VI) İletişim Bilgileri

Kural İnşaat A.Ş.

Ostim Osb Mah 1274. Cadde No:2 Yenimahalle / Ankara / Türkiy

E-Mail:  info@kuralinsaat.com.tr

Telefon: 0 312 440 00 94

Hakkımızda

2013 yılında kurulan KURAL YAPI SAN. VE TİC. AŞ. konusunda uzman kimliği ile üst yapı ve alt yapı projelerinin inşaat işleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Harita